ALGEMENE VOORWAARDEN

null

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Lockerbox-kluisjes en op alle met Lockerbox NL BV, hierna te noemen de exploitant, gesloten overeenkomsten betreffende het in bewaring geven van voorwerpen, kleding, tassen, geld en/ of waardepapieren, hierna te noemen “voorwerpen”, in de Lockerbox kluisjes.

1.2 Op alle door Lockerbox NL BV gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Aanbieding en acceptatie van voorwerpen

2.1 Het is verboden voorwerpen in het kluisje te bewaren en/of op te slaan die gevaar en/of overlast kunnen veroorzaken. De exploitant heeft het recht dat voorwerpen aan de exploitant of diens personeel worden getoond, voordat de voorwerpen in het kluisje worden gedeponeerd. De exploitant of diens personeel, heeft het recht om te weigeren bepaalde voorwerpen waarvan zij meent dat deze gevaarlijk kunnen zijn of overlast kunnen veroorzaken in het kluisje te deponeren.

2.2 De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in het kluisje opgeborgen voorwerpen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst met de exploitant komt tot stand zodra de gebruiker het kluisje in gebruik heeft genomen overeenkomstig de door de exploitant in de gebruiksinstructie aangegeven procedure

3.2 Een van sub 3.1 afwijkende overeenkomst of toezegging is uitsluitend en alleen rechtsgeldig en voor de gebruiker afdwingbaar, indien de exploitant deze schriftelijk met de gebruiker is aangegaan.

3.3 De gebruiker verplicht zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge gebruiksinstructies met betrekking tot de kluisjes en het sleutelgebruik.

Artikel 4 Inspecteren, verwijderen en vernietigen van voorwerpen

4.1 De exploitant is bevoegd om het kluisje te openen. De exploitant mag in bewaring gegeven voorwerpen onderzoeken, ook indien de voorwerpen in een gesloten tas, koffer of dergelijke aan ons zijn toevertrouwd.

4.2 Voorwerpen die naar het oordeel van de exploitant gevaarlijk zijn of overlast kunnen opleveren, zoals explosieven, chemicaliën, bederfelijke waar, mogen op kosten van de gebruiker vernietigd of verwijderd dan wel verkocht worden, zonder dat de gebruiker terzake enige vordering geldend kan maken.

Artikel 5 Afhalen van voorwerpen

5.1 De voorwerpen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en voor het verstrijken van de termijn waarvoor bewaring is overeengekomen, dan wel het kluisje ter beschikking is gesteld. De voorwerpen worden slechts afgegeven nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan.

5.2 De voorwerpen worden teruggegeven aan degene die de sleutel van het betreffende kluisje kan overdragen. De exploitant is tegenover een ieder gekweten, indien exploitant zonder enig onderzoek de voorwerpen afgeeft aan eenieder die in het bezit is van de juiste sleutel.

Artikel 6 Sleutel verloren/gebroken

Bij het verlies of breuk van de sleutel, wordt de betaalde borg door de exploitant ingehouden en worden de

voorwerpen alleen afgegeven als de gebruiker haar recht daarop naar ons oordeel heeft bewezen.

Exploitant is in dat geval bevoegd:

De identiteit van de gebruiker vast te stellen aan de hand van zijn paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs en daarvan een fotokopie te maken;

De voorwerpen niet eerder af te geven dan aan het einde van de in artikel 5, lid 1 bedoelde termijn;

Eventueel te verlangen dat een bedrag aan administratiekosten als is aangegeven wordt voldaan;

En zonodig alvorens de voorwerpen af te geven, te verlangen dat een door exploitant te bepalen waarborgsom wordt betaald ter grootte van de waarde van de voorwerpen. De waarborgsom wordt gerestitueerd na vijftien maanden of zoveel eerder als het recht der gebruiker op de voorwerpen voldoende is komen vast te staan.

Artikel 7 Overschrijding bewaar- of verhuurtermijn

7.1 Indien de voorwerpen niet zijn afgehaald binnen de termijn waarvoor de bewaring is overeengekomen dan wel het kluisje ter beschikking is gesteld, is exploitant bevoegd om de voorwerpen elders en/of tegen een hoger tarief op te slaan.

7.2 Indien na de in lid 1 bedoelde termijn drie maanden verstreken zijn zonder dat de voorwerpen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 en 6 zijn afgehaald, is exploitant gerechtigd deze voorwerpen te verkopen of te vernietigen zonder dat de gebruiker enige vordering geldend kan maken. In geval van verkoop blijft de opbrengst, onder aftrek van de opslag- en andere gemaakte kosten, gedurende ten hoogste één jaar na de in de vorige zin bedoelde termijn ter beschikking van de gebruiker.

7.3 De exploitant is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van de bewaar- of huurtermijn en/of ingevolge van het verkopen en/of vernietigen van de voorwerpen conform het bepaalde in sub 7.2

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik van een kluisje geschiedt altijd op eigen risico, de exploitant kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verliezen van de sleutel of het achterblijven van voorwerpen na gebruik.

8.2 De exploitant is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens ingeval aan de exploitant opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.3 Ingeval bij onherroepelijke gerechtelijke uitspraak geoordeeld zou worden dat de exploitant aansprakelijk is voor schade, dan is hij nimmer voor meer aansprakelijk dan € 200,- per gehuurd kluisje.

8.4 De gebruiker dient alvorens het kluisje in gebruik te nemen, te controleren of het kluisje leeg en schoon is en naar behoren functioneert. Ingeval de gebruiker voorwerpen aantreft, is de gebruiker jegens de exploitant verplicht om deze af te geven bij de exploitant van het kluissysteem of diens personeel.

Lockerbox is een handelsnaam van Lockerbox NL BV

Algemene Voorwaarden prijsvragen

Deze ‘Algemene voorwaarden prijsvragen’ zijn van toepassing op prijsvragen en deelname aan enquetes, van Lockerbox NL BV en de bijbehorende internetsite, waaronder www.lockerbox.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

– Deelnemers dienen 18 jaar te zijn voor deelname aan de prijsvraag.

– Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van de Aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

– De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

– De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te trekken.

– De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

– De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

– De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

– Indien de prijs bestaat uit gastenlijstplaatsen voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

– De winnaar kan tot uiterlijk drie weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Uitzondering hierop is als de prijs bestaat uit bovengenoemde gastenlijstplaatsen; deze gelden enkel voor het betreffende evenement. Is het evenement voorbij dan vervalt de aanspraak.

– De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

– Voor zover vereist, zal de Aanbieder zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke voorwaarden prijsvragen prijsvragen anders is vermeld.

– De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

– De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

– Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

-De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

– De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

– De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.

– De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

– Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen aan.

– Voor zover de Algemene voorwaarden prijsvragen afwijken van hetgeen in de Specifieke voorwaarden prijsvragen is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke voorwaarden prijsvragen.

– Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Lockerbox NL BV, postbus 518, 2150 AM Nieuw Vennep. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag. De Aanbieder zal zo spoedig mogelijk reageren.